ليست فرصت هاي شغلي مربوط به موارد مهندسي
مدرکعنوان شغلیمحدوده کارجنسیتحقوق ومزایاکد شغل
لیسانسکارششناس منابع انسانیسه راه مبارکهخانمقانون کار7640
لیسانسمهندس مکانیک(اتوکد- کتیا-سالیدورک)شهرک دولت آبادآقا/خانمقانون کار7654
لیسانسشیمی پلیمر-شیمی کاربردیشهرک مورچه خورتآقاتوافقی7656
لیسانسنساجیشهرک مورچه خورتآقاتوافقی7656
لیسانسشیمی (مدیر تولید)شهرک سجزیآقاتوافقی7659
لیسانسمهندسی شیمیشهرک مبارکهآقاتوافقی7641
لیسانس و فوق لیسانسصنایعشهرک مبارکهخانم/آقاتوافقی7641
لیسانسمکانیک بدون سابقهشهرک جیآقاقانون کار و حق شیفت7621
لیسانسمکانیک(تعمیرات)شهرک مبارکهآقاتوافقی7613
فوق لیسانسمعماریخ شیخ مفیدآقاتوافقی7587
لیسانسصنایع-مکانیک خودرو-نجف آبادآقاتوافقی7615