ليست فرصت هاي شغلي مربوط به موارد مهندسي
مدرکعنوان شغلیمحدوده کارجنسیتحقوق ومزایاکد شغل
لیسانسمهندس عمرانمیدان جمهوریخانماداره کار7225
لیسانسبازرگانی خارجیخ میرخانم واقاتوافقی7110
لیسانسبازرگانی داخلیجاده حبیب ابادخانم واقاتوافقی7109
لیسانسمدیر تولیدشهرک علویجهاقاتوافقی7108
لیسانسکارشناس بازرگانیمحمود ابادخانماداره کار7093
لیسانسمهندس ایمنیاصفهاناقاتوافقی7092
لیسانسمدیریت اجرایی با 5سال سابقهدروازه شیرازخانم واقاتوافقی7090
لیسانسوکیل دارای پروانه با5سال سابقهدروازه شیرازخانم واقاتوافقی7090
لیسانسکارشناس خرید وبازرگانیدولت ابادخانماداره کار7118
لیسانس صنایعمسئول انبارراه اهناقاتوافقی7120
لیسانس صنایعمسئول ایمنیاتشگاهاقاتوافقی7126
فوق دیپلمنقشه کش صنعتیشهرک جیخانماداره کار7133