ليست فرصت هاي شغلي مربوط به موارد مهندسي
مدرکعنوان شغلیمحدوده کارجنسیتحقوق ومزایاکد شغل
لیسانسمهندسی شیمیشهرک مبارکهآقاتوافقی7641
لیسانس و فوق لیسانسصنایعشهرک مبارکهخانم/آقاتوافقی7641
لیسانسمکانیک بدون سابقهشهرک جیآقاقانون کار و حق شیفت7621
لیسانسمکانیک(تعمیرات)شهرک مبارکهآقاتوافقی7613
فوق لیسانسمعماریخ شیخ مفیدآقاتوافقی7587
لیسانسصنایع-مکانیک خودرو-نجف آبادآقاتوافقی7615