ليست فرصت هاي شغلي مربوط به موارد مهندسي
مدرکعنوان شغلیمحدوده کارجنسیتحقوق ومزایاکد شغل
لیسانسکارششناس منابع انسانیسه راه مبارکهخانمقانون کار7640
لیسانسمهندس مکانیک(اتوکد- کتیا-سالیدورک)شهرک دولت آبادآقا/خانمقانون کار7654
لیسانسشیمی پلیمر-شیمی کاربردیشهرک مورچه خورتآقاتوافقی7656
لیسانسنساجیشهرک مورچه خورتآقاتوافقی7656
لیسانسشیمی (مدیر تولید)شهرک سجزیآقاتوافقی7659
لیسانسبازرگانی خارجیچهار باغ خواجوآقاتوافقی7671
فوق لیسانسمدیریت صنعتی- صنایع- مکانیکجاده شیرازآقاتوافقی7672
لیسانسمکانیک ساخت و تولید(مدیریت تولید)جاده شیرازآقتوافقی7675
لیسانسمدیر بازرگانی خارجی(10سال سابقه)بزرگمهرآقاتوافقی7678
لیسانسمکانیک ساخت و تولیدشهرک مبارکهآقاتوافقی7602
لیسانس - فوق لیسانسصنایع نساجیشهرک جیآقاتوافقی7689
لیسانسصنایعبزرگراه آزادگانآقاتوافقی7696
فوق لیسانسشیمی پلیمرشهرک مبارکهآقاتوافقی7719
لیسانسساخت و تولیدشهرک منتظریهآقاقانون کار7759
لیسانسبرق/ مکانیکبزرگراه آزادگانآقاقانون کار7754
لیسانسمهندسی شیمیشهرک مبارکهآقاتوافقی7641
لیسانس و فوق لیسانسصنایعشهرک مبارکهخانم/آقاتوافقی7641
لیسانسمکانیک بدون سابقهشهرک جیآقاقانون کار و حق شیفت7621
لیسانسمکانیک(تعمیرات)شهرک مبارکهآقاتوافقی7613
فوق لیسانسمعماریخ شیخ مفیدآقاتوافقی7587
لیسانسصنایع-مکانیک خودرو-نجف آبادآقاتوافقی7615