ليست فرصت هاي شغلي مربوط به موارد مهندسي
مدرکعنوان شغلیمحدوده کارجنسیتحقوق ومزایاکد شغل
لیسانسنساجیشهرک مورچه خورتآقاتوافقی7656
فوق لیسانسشیمی پلیمرشهرک مبارکهآقاتوافقی7719
لیسانسساخت و تولیدشهرک منتظریهآقاقانون کار7759
لیسانسبرق/ مکانیکبزرگراه آزادگانآقاقانون کار7754
لیسانسبازرگانی خارجیبزرگراه آزادگانآقاتوافقی7778
لیسانسمکانیک ( نقشه کشی)چهار باغ بالاآقاتوافقی7777
لیسانسکشاورزی (ماشین آلات)خ بزرگمهرآقاتوافقی7778
لیسانسساخت و تولیدویلا شهرآقاتوافقی7789
لیسانسمعماریخ امام خمینیخانمتوافقی7791
لیسانسبازرگانی خارجیدروازه دولتآقاتوافقی7806
لیسانسمکانیک (ساخت و تولیددولت آبادآقاتوافقی7802
لیسانسشیمی - صنایعمورچ خورتآقاتوافقی7796
لیسانسمکانیک - صنایع - متالوژیصنعتی جیآقاتوافقی7795
لیسانسبازرگانی خارجیدولت آبادآقاتوافقی7826
فوق لیسانسصنایع(تولید صنعتی)اتوبان ذوب آهنآقاتوافقی7827
لیسانسبهداشت صنعتیشهرک مبارکهآقاتوافقی7825
لیسانسمعماری /جغرافیا/ عمرانشهرک مبارکهآقاتوافقی7837
لیسانسمدیر سفارشاتخ آپاداناخانمتوافقی7836
لیسانسرادیولوژیپل بزرگمهرلخانمتوافقی7838
لیسانسمدیریت بازرگانیسروش بادرانآقاتوافقی7855
لیسانسکارشناس منابع انسانیشهرک مبارکهخانمتوافقی7872
لیسانسبازرگانی خارجیسعادت آبادخانم/آقاتوافقی7505
لیسانسمکانیک مسلط به اتوکد کورل دراوشهرک جیآقاتوافقی7864
لیسانسمدیر منابع انسانی - مدیر پروژه- مدیر برنامه ریزی وآماریبزرگمهرخانم/آقاتوافقی7866
لیسانسعمراناصفهانآقاتوافقی7875
لیسانسبهداشت و ایمنیسپاهانشهرآقاتوافقی7883
لیسانسمدیر داخلی-شهرک سگزیآقاتوافقی7890
لیسانسصنایع-مکانیک خودرو-نجف آبادآقاتوافقی7615