ليست فرصت هاي شغلي مربوط به موارد مهندسي
مدرکعنوان شغلیمحدوده کارجنسیتحقوق ومزایاکد شغل
لیسانسبازرگانی خارجیخ میرخانم واقاتوافقی7110
لیسانسبازرگانی داخلیجاده حبیب ابادخانم واقاتوافقی7109
لیسانسمدیر تولیدشهرک علویجهاقاتوافقی7108
فوق دیپلمکنترل کیفیاشترجاناقااداره کار7103
لیسانسمهند س صنایعمورچه خورتاقاتوافقی7102
لیسانسکارشناس بازرگانیمحمود ابادخانماداره کار7093
لیسانسمهندس ایمنیاصفهاناقاتوافقی7092
فوق دیپلم به بالانقشه بردارزرین شهراقاتوافقی7091
لیسانسمهندس عمران برای دفتر فنیزرین شهراقاتوافقی7091
لیسانسمدیریت اجرایی با 5سال سابقهدروازه شیرازخانم واقاتوافقی7090
لیسانسوکیل دارای پروانه با5سال سابقهدروازه شیرازخانم واقاتوافقی7090
لیسانسکارشناس خرید وبازرگانیدولت ابادخانماداره کار7118
فوق دیپلم به بالاکنترل کیفی اشنا به نقشه خوانیدولت اباداقااداره کار7118
لیسانس صنایعمسئول انبارراه اهناقاتوافقی7120
لیسانسمهندس مکانیکامام خمینیخانم واقاتوافقی7124
لیسانس صنایعمسئول ایمنیاتشگاهاقاتوافقی7126
فوق دیپلمنقشه کش صنعتیشهرک جیخانماداره کار7133